Ogólne warunki realizacji zleceń

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ
USTNYCH I PISEMNYCH

PRZEZ FIRMĘ "HUNWAY Gabor Mohacsi"

 Flaga Węgier


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia na rzecz klientów usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych przez Hunway Gabor Mohacsi (zwane dalej „Hunway”), a także prawa i obowiązki stron umowy o wykonanie zleconego tłumaczenia.
 2. Firma „Hunway” świadczy usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na podstawie pisemnego zamówienia.
 3. Zawarcie umowy o wykonanie tłumaczenia następuje z chwilą doręczenia do Firmy „Hunway” pisemnej akceptacji wyceny usługi, zwanej dalej „Wyceną”, zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Pisemna akceptacja otrzymanej przez klienta Wyceny, zwana będzie dalej „Zamówieniem”. Zamówienie należy doręczyć do Firmy „Hunway” osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.
 4. Wycena przygotowywana jest w oparciu o cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 2

TŁUMACZENIA PISEMNE

 

 1. Klient wysyła dokumenty do przetłumaczenia na następujący adres lub formularz kontaktowy:
  Hunway Gabor Mohacsi
  Ul. Kobielska 17 m. 61
  04-359 Warszawa
 2. Firma „Hunway” jest zobowiązane potwierdzić otrzymanie dokumentów do przetłumaczenia oraz ustalić z klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia w formie Wyceny, przesłanej klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez klienta adres lub numer. W przypadku Wyceny odpłatnej Hunway Gabor Mohacsi przygotuje i prześle Wycenę tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez klienta kosztów jej sporządzenia
 3. Firma „Hunway” jest zobowiązany odesłać wykonane tłumaczenie pisemne przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez klienta.
 4. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia pisemnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do firmy „Hunway” osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku anulowania Zamówienia na wykonanie tłumaczeń pisemnych, klient zostanie obciążony kosztami wynikającymi bezpośrednio z ilości tekstu przetłumaczonego do chwili otrzymania przez „Hunway” anulowania Zamówienia. Klient nie może anulować Zamówienia w ostatnim dniu jego realizacji. Klient otrzyma gotowy, sprawdzony fragment tłumaczenia w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przez „Hunway” anulowania Zamówienia.

 

§ 3

TŁUMACZENIA USTNE

 1. Klient zamawia usługę tłumaczenia ustnego telefonicznie lub pisemnie na następujący adres lub formularz kontaktowy:
  Hunway Gabor Mohacsi
  Ul. Kobielska 17 m. 61
  04-359 Warszawa
 2. Firma „Hunway” jest zobowiązany ustalić z klientem termin i koszt wykonania tłumaczenia ustnego w formie Wyceny, przesłanej klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez klienta adres.
 3. Anulowanie Zamówienia usługi tłumaczenia ustnego musi być wykonane w formie pisemnej i doręczone do „Hunway” osobiście, przesyłką pocztową, kurierską lub pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku anulowania przez klienta Zamówienia na wykonanie tłumaczeń ustnych w ciągu 2 godzin od czasu złożenia Zamówienia, klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane nie później niż na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, klient zostanie obciążony kwotą 40% ceny całego tłumaczenia ustnego. Jeśli Zamówienie zostanie anulowane po tym terminie, lecz nie później niż 5 godzin przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń, klient zostanie obciążony kwotą 80% ceny całego tłumaczenia. Anulowanie Zamówienia na mniej niż 5 godzin przed planowanym rozpoczęciem tłumaczeń spowoduje obciążenie klienta 100% ceny całego tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie odbywa się poza Warszawą klient zobowiązuje się dodatkowo pokryć 100% kosztów, o których mowa w punkcie 2.2 Cennika, jeśli takie zaistniały.
 5. Zmiana terminu wykonania tłumaczeń ustnych o okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych jest rozumiana jako anulowanie Zamówienia, z zastosowaniem przepisów punktu 4 niniejszego paragrafu.

 

§ 4

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury. Faktury będą wystawiane po realizacji Zamówienia przez „Hunway”.
 2. Płatności będą realizowane w formie przelewu bankowego na konto bankowe firmy „Hunway” wskazane na fakturze, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym firma „Hunway” zobowiązane jest wysłać fakturę listem zwykłym/priorytetowym na adres wskazany przez klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty jej wystawienia. Datą zapłaty jest dzień zaksięgowania danej kwoty na koncie firmy Hunway Gabor Mohacsi.
 3. Odpowiedzialność „Hunway” wobec klienta z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia netto za tłumaczenie, w związku z którym powstała szkoda.
 4. Klient nabywa całość majątkowych praw autorskich do tłumaczenia z chwilą zapłacenia pełnej kwoty wynagrodzenia za wykonaną usługę zgodnie z fakturą wystawioną przez „Hunway”. Przepisy dotyczące majątkowych praw autorskich są określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 80 z 2000 roku poz. 904). Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich wliczone jest w cenę wykonania usługi tłumaczenia.
 5. Firma „Hunway” oraz wszystkie osoby wykonujące tłumaczenia pisemne/ ustne w jego imieniu, zobowiązują się do zachowania poufności dotyczącej wszystkich tłumaczonych tekstów i wypowiedzi, a także materiałów i informacji otrzymanych od klienta.
 6. Na życzenie klienta, firma „Hunway” jest zobowiązany zwrócić wszystkie materiały i dokumenty otrzymane od klienta.
 7. Klient zobowiązuje się do nie zatrudniania tłumaczy pisemnych / ustnych pracujących dla firmy „Hunway” przez okres sześciu (6) miesięcy od daty wykonania przez „Hunway” ostatniego Zamówienia zleconego przez klienta.